Co nabízíme

Jóga pro starší děti - zaměřená na rozvoj základních návyků zdravého životního stylu. Vést děti k lepšímu vztahu ke svému tělu, k vnímání vnitřních pocitů při pohybu (napětí a uvolnění), k poznávaní svých reakcí, ke správnému držení těla a ovládání dechového svalstva prostřednictvím hrových...
Jóga pro nejmenší děti - seznámení se základními návyky zdravého životního stylu. Rozvinout u dětí dovednost napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, upevňovat správné držení těla, podporovat psychickou rovnováhu a posilovat sebevědomí dětí.
Rozvoj elementárních matematických souvislostí prostřednictvím metody vyučování matematiky orientované na budování schémat, jejímž autorem je prof. Hejný. Vytvářet dětem příležitosti, v nichž mohou opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy; osvojit si schopnost používat k řešení úloh metodu...
Akreditovaná metoda autorů Bogdanowicz, Swierkoszová vedená proškolenými lektory (učitelky MŠ), zaměřená na prevenci poruch učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, aj. Cílem této metody je podporovat harmonický rozvoj psychomotoriky - vnímání, řeči, grafomotoriky; rozvíjet dovednosti...
Pravidelné aktivity zaměřené na procvičování správného nádechu a výdechu, ovládání mluvních orgánů a zdokonalování úrovně řeči nejmladších dětí.
Charakteristika projektu : Saunování je ve skutečnosti podpůrná procedura, která přispívá k podpoře vlastních obranných sil organismu, což se nejvíce projevuje při sezónním výskytu onemocnění horních cest dýchacích virového původu. Příznivý vliv saunování se projevuje zejména u dětí...
Děti využívají pravidelně počítačovou učebnu ZŠ Masarykovy a pod vedením Mgr. Mirka Rosíka se seznamují s prací na PC a interativní tabuli.

Kontakt

MŠ Skřivánek Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín,
Seifertova 601, okr. Karviná
odloučené pracoviště
MŠ Smetanova 840,
Bohumín
596 013 071 materskaskola.smetanova@seznam.cz